exhibition

rfid yab potlh law': productivity ghur

warehouse rfid acquisition pat optimization workshop Dub packaging, 'ej, logistics mIw, packaging tlhegh yo'SeH 'ej product warehousing enabling distribution 'ej vIta'Qo' qar, standardize, De' modern, rfid yab potlh law' 'ej rfid De' acquisition rate wovbe' 99.5 vatlhvI'.
mI' patent cham, ngoq globally unique, digital signature, Qay, HIjmeH copy-tob characteristics fragile nav-jan'e' baS antenna production lo' uhf rfid per 'ej cham, mIw requirements jen yIqaw, ensures per anti-'ej Qay characteristics MaQa' laH economic production poQ rfid yab potlh law' lo' 'ej ghom, 'ej ghaHmo' qelchugh efficiency chenmoH.
tlhegh products 'e' storage, 'ej logistics, Hoch yotlh yIQoy 'ej 'ay' wav vaj loS pat laH: pong package production; tlhegh rfid va per vuDmey tlhopDaq De' chav De' vuDmey tlhopDaq neH packaging tlhegh; circulation recognition distribution pa' Sep dot, rfid yab potlh law' circulation link neH products recognition; involves laD 'eb 'ej So'meH validation vI'elta'bogh laD je ghaj ghItlh jan luch De' laD je rom validation. ghaH vegh patmey lulo'ta' tlhab De' botlh, Hoch De' ghItlh 'ej laD ghaj ngaq, 'ej query, 'ej validation, naw' 'ej De' mining.
ghaHmo' ghur rfid yab potlh law' cham ngaq, productivity.