rfid HoS Waste: rfid yab potlh law' cham

ghaH development rfid yab potlh law', vIta'Qo' widely lo' rfid cham. vaj pa' waste industry tagh rfid cham application, cham wa'DIch Sep ja' 'oH.
qaStaHvIS yIn mIw Duj veQ Hev neH, vegh puH Duj rfid va per luch shang qegh yab potlh law' veQ je, vuDmey tlhopDaq yIn veQ Hal veQ qegh De' 'ej laH automatically pat, 'ej Hoch qegh 'emvo' veQ meter 'ugh, Hoch veQ qegh jatlh 'ugh De' 'ej processing je naQ community chav automatically jatlh 'ugh 'ej wireless vuDmey tlhopDaq 'ej real-time upload,, , upload jabwI' megh'an.
qaStaHvIS Segh mIw yIlo' "internet +" yaH, SabtaHbogh processing poch, naQ mIw veQ vuDmey tlhopDaq, transportation tracing links lup 'ej mIw, vISangchu'Qo'chugh sanitation meticulous management 'ej num cham, qach veQ, sanitation vehicles,. laH je ngu' veQ trucks jotlhmeH recyclable Hap 'u', vo' waste recycling num Hal veQ.
Qo'noS application rfid cham neH waste industry, ghaHmo' je waste nuv yIn chenmoH Dov'agh efficiency speed per.