rfid yab potlh law': chay' chaw' QaD QaD

val jan development vI'Iprup widespread lo' rfid yab potlh law', je laj rfid chaw' payment pong majority, rfid cham lo' 'ach contactless chaw'. rfid chaw' lo' Se' ghur 'ej qaStaHvIS ghop chaw' mIn tagh law' HeSwI'. vaj chay' Dunmo' ghop chaw' QaD?
rfid Qeb, generally social Hung chaw', payment chaw' chaw' je. social Hung chaw' payment chaw' DanoHmeH mifare desfire chaw' yIDIl je Dan maH, chaH vulnerable HIvmeH; motlh chaw' lo' maH, canteen ben DuSaQ'a'Daq DawI' SoH, units je ngoD mifare Classic chaw', chaw' amount, recharge je ngaj laH modify attacker.
chay' HaQchorHey Doch happening webqu'meH nov qab rfid chaw', consumers Hung? vaj reH qIm consumers ngaD chaw', nIvbogh HIjmeH potlh puS prompt, Hoch bIquv rfid chaw', note check 'e' chaw' Segh, remedy pIm protection 'aD tlhap vaj Suq rav potlh 'oH.