qu malja' leng europe

- Mar 21, 2016 -

on behalf of Qaghmaj customers vISuch ghot tu'lu'. mej 15 jaj chenmoHwI', qar QaQ poH 'ej QaQ DaH lengtaH 'eb jInmol latlh 'op vISov 'ej Sov jIHMej Ha'.

chopmeH:chenmoHwI' choH STATEMENT Shareholding veb:offcial vISuch Global atm Giant wincor nixdorf yIDIl chenmoHwI' ceo mr.jack