qu malja' leng europe

on behalf of Qaghmaj customers vISuch ghot tu'lu'. mej 15 jaj chenmoHwI', qar QaQ poH 'ej QaQ DaH lengtaH 'eb jInmol latlh 'op vISov 'ej Sov jIHMej Ha'.